VI i Håbo-Tibble VANN första ronden


Käppala kastar in handduken - Domstolen skriver av ärendet
Käppalaförbundet läste våra argument mot slamlagret och fann dem så bra att dom backade! Klicka här
Vårt pressmeddelande Klicka här
Ubro skriver om vår vinst Klicka här Önskas PDF Klicka här
EnköpingsPosten skriver om vår vinst Klicka här
Käppala, andra ronden

Det var för tidigt att fira segern över Käppalaförbundet för naturligvis skiter dom i folkopinion och lokal demokrati!
Läs mer om detta på den sida du kommer till genom att välja den länk som du finner till höger härom.

Det låga grundvattnet!
Här i Håbo-Tibble har nu brunnar börjat att sina och redan i dag behö- ver ett par fastighetsägare hämta vatten från en av kommunens pumpstationer i Bro.
För att du skall kunna få tillgång till detta tappställe måste du först hämta nycklar på kommunhuset i Kungsängen. För att det skall finnas några nycklar att hämta, ring först till kontaktcentret i Upplands-Bro kommun på telefon 08-581 690 00.
Du finner det aktuella tappstället vid den röda punkten nedanför Råby.
Källor: Vänsterpartiet Upplands-Bro, Upplands-Bro kommun


Bergtäkt i Håtuna

Bergtäkt, kross och återvinning
Nu är det dags för Håtuna eller snarare byborna i Kevan och boende efter Kvarnnibble gata som skall drabbas av en verksamhet som gör stora och beständiga sår i vår natur.
Det är Swerock, ett dotterbolag till PEAB som tänker sig en anläggning på Kvarnnibbles mark.
Förutom brytning av berg är det tänkt att i krossen återvinna gammal betong och asfalt. Nu lovar Sverock att det inte skall tas omhand något på återvinningen som innehåller förbjudna preparat. Både asfalt och betong från 70-talet och tidigare innehåller en mängd giftiga ämnen som inte längre får användas.
Bygg och Miljönämnden i Upplands-Bro har fattat beslut om att avslå tillständet för denna bergtäkt och Swerock har för närvarande begärt ett anstånd hos Länsstyrelsen.
Eftersom Länsstyrelsen har avslutat ärendet så verkar det inte som bergtäkten blir av för närvarande.
Läs mer om projektet i det samrådsunderlag som du finner i den pdf-fil som finns under länken till höger.

Ingen ny Trafikled

Efter att ha läst Trafikverkets "ÅTGÄRDSVALSSTUDIE, Stråken Arlanda-Bålsta och Arlanda-Litslena, Väg 263, 912 och 269" förstår man att det kommer att ta tid före det att vi får någon ny led och en ny bro mellan Bålsta och Arlanda.
I studien anger de att trafiken kommer att kraftigt minska. Dessutom kommer den tunga trafiken i stort sett endast att bestå av bussar till och från Arlanda på undersökt vägnät vilket jag ifrågasätter. Även om trafiken har minskat så är det en klen tröst när du under dagtid vill ta dig över Erikssundsbron gående eller med cykel. Bron skall byggas om till 2017 men när detta gjordes förra gången i början på 2010-talet, inte blev den bredare.
Läs hela studien här till höger.
Och här kan du läsa den avsiktsförklaring som kommunstyrelsen i Upplands-Bro skrev under den 29 januari 2014. Vårt vägnät i Håtuna och Håbo-Tibbleområdet är ointressant att uppgradera eftersom det bara är några enkla och lokala vägar!?!
Ute och cyklar är inte vår nuvarande koalition i kommunen när dom satsar på cykelvägar både till Håbo-Tibble. Bålsta och mot Sigtuna.

Information om VA-fråga

Vatten & avlopp i Håbo-Tibble
Redan 2019 kommer vatten och avlopp att vara framdragna till Kyrkbyn och efter det är det planerat att den aktuella utbyggnaden till Tjusta och fram till Stentorp skall ske inom en tioårsperiod. Eventuellt kommer dragningen till Tjusta att samordnas med bygget av den beslutade cykel- och gångvägen mellan Kyrkbyn och Tjusta skola.

De som just har köpt sin första fastighet kan känna oro för den anslutningskostnad för vatten och avlopp inte kommer att kunna lånas upp på banken på grund av de regler som gör att man inte längre får låna på fastigheten över en viss gräns. Här har kommunen möjlighet att låna ut dessa medel med ett inteckningslån som skall återbetalas på en tioårsperiod. Detta lån är dock en klen tröst för fattigpensionärer för hur klarar vi av en amortering på 2 500 – 3 000 kronor per månad?
En karta som visar det nuvarande förslaget på ledningen mellan Sigtuna och Bro finner du under länken Karta till höger. Vissa justeringar av den aktuella dragningen kommer att göras under projekteringstiden på grund av markens beskaffenhet och i samråd med berörda markägare.
Kommunen har samlat ihop några intressanta frågor och svar på sin hemsida som du hittar till genom att använda länken till höger med namnet Frågor & svar och om du vill följa planeringen av hur ledningen skall dras mellan Bro och Sigtuna kan du komma till kommunens aktuella sida genom att klicka på länken med namnet V&A-ledningen.

Militärt riksintresse

I princip byggförbud
Många av oss Håbo-Tibblebor bor i ett område som är av riksintresse för försvaret och att detta i vårt fall innebär ett, i stort sett, totalt byggförbud för ny-, till- och utbyggnad av bostadsfastighe- ter.
Många av oss har frågat oss varför är det så så intressant för försvaret att vi inte får bygga inom dessa områden för riksintressen?
Svaret är enkelt. Om fler personer bosätter sig i denna zon, som också till största del är en buller- zon kommer övningsområdet att få utökade restriktioner vid skjutningar och liknande. Våra öron tål tydligen högre och mer frekvent buller än de öron som flyttar in i ett nybygge?
De områden som innefattas av de militära riksintressena finner du på kartan under länken Militärt riksintresse till höger.

Landsbygdsplanen antagen

Landsbygdsplanen antogs äntligen på kommunfullmäktige i juni i år.
Ni kan läsa landsbygdsplanen i sin helhet i det pdf-format som ni finner under länken till höger.

Trafikverkets vägar och vägsnuttar

I Upplands-Bro kommun är det förvirrande, med vägstumpar här och där, som ligger under Trafikverkets ansvar. Ta en titt på kartan som du finner via länken till höger så förstår du vad jag menar.

Mycket mer buller från Arlanda

Arlanda har av Mark- och Miljööverdomstolen fått rätt att använda bana 19, dvs den bana som stör oss i Håbo-Tibble, efter eget godtycke. Från 2018 kmmer banan dessutom att användas för landningar av den största delen av flygtrafiken söderifrån.
Domstolen tar inte i sin dom hänsyn till människors hälsa utan det är uteslutande samhällsintres- set som får råda. Detta är enligt lagen som reglerar riksintressen så domstolen följer bara denna.
Totalt uppskattas flygrörelserna över oss öka 50 000 per år vilket i snitt gör 140 flygplan per dag. Du finner till höger en länk som för dig till dess domslut.
Föreningen Väsbybor mot flygbuller vill att Arlandas miljötillstånd omprövas och har begärt resning. Läs Sigtunabygdens artikel för mer information.
Eftersom det är av ett Riksintresse att vi skall få leva under bullermattor som delvis går att undvika så förlorade naturligtvis Väsbyborna sin överklagan.

Sopkraftvärmeverk
Sverige - europas sopstation!           Håbo-Tibble Storstockholms?

Som bekant kommer eon:s sopkraftvärmeverk nästan uteslutande att eldas med avfall.
Det har ofta framkommit att de sopberg som importeras och bränns i våra värme- och kraftvärme- verk innehåller farligt avfall som med rök och aska från dessa sopförbränningar ger vår natur en ytterligare giftinjektion.
Vi måste, bl a genom att påverka våra politiker få till stånd en transparent kontroll på dessa sopor före det att det når dessa brännugnar för då är det för sent.

Ny 4G-mast vid Strömmingsbacken

Efter att en fastighetsägare hade överklagat bygglovet av masten har nu Bygg- och Miljödomstolen tillstyrkt bygglovet. Det var meningen att masten skulle vara i bruk redan i sommar men med denna fördröjning genom över- klagandena kommer masten att vara rest i slutet av maj.
Masten kommer att konkurrera med det fibernät som är under uppbyggnad på orten. Fibernätet kommer att ge hastigheter på upp till 1 gigabyte medan masten som bäst kan prestera 200 megabyte. En normalfamilj som även använder nätet för att titta på TV kan behöva runt 25 megabyte.
Masten kommer att placeras där krysset finns på kartan.