Sopkraftvärmeverk

Bakgrund
E.ON har, i samarbete med RagnSells långt framskridna planer på att bygga ett sopeldat värmekraftverk mellan Ragn Sells anläggning i Högbytorp och E18.
Efter en första analys av de långt framskridna planerna har vi främst reagerat på att planläggningen hitintills inte har tagit hänsyn till flera viktiga kriterier och det främsta är att det inte, vare sig från E.ON:s eller från dåvarande Alliansen i kommunen, har gjort något försök till att finna ett miljöneutralt alternativ trots att dessa anläggningar är inte bara konkurrenskraftiga utan också kommer att gemerera ägarna mer vinst än något annat alternativ.
För närvarande får de som bränner sopor betalt med 4 – 600 kronor per ton. Efterfrågan på brännbara sopor är dock ökande så E.ON får nog vara beredda på att få betala för dessa inom en ganska snar framtid i stället för att kunna slå mynt av dessa.

Tänk om en nyetablering av ett värmekraftverk i vår kommun skulle drivas i huvudsak med rena energikällor.
Det går att driva även verk av denna storleken med rena energikällor och driftskostnaderna kommer att vara minimala vilket medför att verket kommer att kunna producera billig el och värme till oss konsumenter för den producent som är intresserad av i första hand kunden i stället för att verket under en stor del av sin livstid för maximal vinst.

Läs mer! Följ vårt fortlöpande arbete i denna fråga genom att följa oss på denna hemsida.

RagnSells och e.on har slagit sina påsar ihop
I bildspelet som är i pdf-format till höger presenterar parterna sitt samarbete kring utveckling av framtidens kretsloppslösningar för energiproduktion och materialåtervinning.
Det är helt klart att vi under en längre tid behöver elda upp vissa delar av våra sopor, såväl hushålls- som industrisopor. Längre fram skall allt som vi tidigare kastade på våra soptippar återvinnas i den utsträckning som är möjlig och att de rester som inte kan återvinnas på annat sätt går till bränning.
Inom en inte allt för avlägsen framtid kommer inte längre våra bönder längre att få sprida den giftiga cocktail som kallas rötslam och det enda alternativet i dag är att elda det för att sedan återvinna de nyttigheter, bl a fosfor som blir gödsel och då främst till jordbruket.
Både RagnSells och e.on både tror och nästan lovar att det sopeldade kraftvärmeverket på Högbytorp skall kunna eldas uteslutande med det som samlas in i närområdet.
Jo, om RagnSells vinner upphandlingen med att samla in soporna i Stockholms kommun kommer det att gå vägen. I stället kommer då Högdalenverket m fl att få leta sina sopor på annat håll och risken är då stor att dom kommer att tvingas elda dåligt sorterade importsopor och vi har flyttat detta problem från Håbo-Tibble till andra orter i Sverige.