Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten

Den 7 december 2013 kallade Käppalaverket till ett informationsmöte för att försöka förmå oss ortsbor i Håbo-Tibble att godta deras förslag till det mellanlager av rötslam som planeras på Håbo Häradsallmänning.
Vi ortsbor kunde inte godta att detta mellanlager etableras så därför tillsattes efter informations- mötet en arbetsgrupp som så småningom blev sju personer. Arbetsgruppen hade som sin första uppgift att utarbeta en överklagan på det tillstånd miljöprövningen hos Länsstyrelsen i Stockholms län hade tillstyrkt.
Arbetsgruppen började nästan direkt med att inhämta kunskaper i ämnet och hade ett antal arbetsmöten som slutligen resulterade i en överklagan som lämnades in den 28 januari 2014.
Den 2 april 2014 lämnade arbetsgruppen in sin kompletterande överklagan till Mark- och Miljödomstolen. I denna inlaga utvecklar Arbetsgruppen främst de hälsoaspekter på vad en spridning av innehållet i rötslammet och vad omvärlden satsar på för lösningar för att ta omhand sitt avloppsslam.
När Käppalaförbundet skulle lämna sitt svar på vår stämningsansökan begärde dom i ett par omgångar förlängd tid att komma in med sitt svar till domstolen och dom fick ett sista anstånd till den 31 december 2014.

Käppalaförbundet kastar in handduken – Mark- och Miljödomstolen skriver av ärendet
Glädjande nog för arbetsgruppen hade stämningsansökan innehållit tillräckligt med goda argument mot en etablering så Käppalaförbundet beslutade den 2 december att ta tillbaka sin ansökan om etableringstillstånd.
Det går bara att spekulera i varför avloppsreningsverket återkallade ansökan men vi vill tro att det berodde på att vi i vår stämningsansökan kom med oantastliga argument som kunde leda till ett prejudikat. Ett prejudikat av denna storleksordning skulle medföra att den mellanhantering som sker av avloppsslam skulle behöva förändras radikalt.
Käppalaförbundet motiverar sitt tillbakadragande med "Käppalaförbundet har tagit till sig av synpunkterna som framkommit och beslutat att söka alternativa lösningar."

Totalt var det 230 Håbo-Tibblebor som ställde sig bakom den överklagan som Arbetsgruppen har lämnat in. Tillsammans med den överklagan som enskilda och Näshagen-Långvretens samfällighetsförening lämnade in har kring 500 Håbo-Tibblebor överklagat mellanlagret. Håbo-Tibble hade vid utgången av 2012 974 invånare, inkl. barn och ungdomar.

Till höger finner ni de länkar som innehåller de dokument som berör ärendet.
Vi hoppas att de kunskaper som vi har samlat in i vår stämningsansökan också skall vara till nytta för andra grupper som kämpar för att stoppa inte bara ett mellanlager av slam utan också skall inspirera i arbetet med att stoppa fortsatt spridning på åkrar, i naturen och i skogen.

Lunds kommun har vid ett par tillfällen försökt att stoppa slamspridning på ett par gårdar i kommunen. Läs om dess försök att få stopp på spridningen av rötslam i Mark- och Miljödomstojen.