Övriga intressanta dokument

Den här sidan presenterar intressant information som inte ligger under egen rubrik.

Avloppsslam i din balkonglåda, i din trädgård
Komposterat rötslam är oftast uppblandat med annan kompost, fekalier, gödsel och/eller barkflis och används främst till jordförbättringsmedel och ingår ofta i anläggningsjord och i plantjord, även i den jord som du köper till din trädgård och till din balkonglåda.
En överskådlig rapport i ämnet är den som upprättades redan 2003 av SIKU.
Genom de luftburna partiklarna klarar sig inte ens kravmärkt från att bli påverkat av avloppsslammet.

Skogsstyrelsen försöker stoppa skogsförgiftning
Sveaskog vill utöka sin spridning med helikopter av pellets tillverkade av avloppsslam på ett par skogar utanför Övertorneå men Skogsstyrelsen säger nej. Motiven till nejet är flera men främst är det ny forskning som nyligen har framkommit som fastslår att det kan inte uteslutas att slamspridning slamspridning på skogsmark kan vara negativt ur föroreningssynpunkt.
Läs Skogsstyrelsens beslut och Sveaskogs överklagan av beslutet till Mark- och Miljödomstolen i Umeå.
Naturvårdsverkets rapport som nämns i Skogsstyrelsens beslut.
Skogsstyrelsen överklagar till Mark- och Miljööverdomstolen.
Domen som tillåter Sveaskog att ohämmat och utan tillstånd fortsätta att sprida gifter.
Skogsstyrelsen nekas prövningstillstånd i Mark- och Miljööverdomstolen. Läs artikeln till höger-
Om du vill titta mer på vad miljölagstiftningen säger klickar du här

Norska vetenskapskommittén för mattrygghet, VKM
I dokumentet "Risk assessment of contaminants in sewage sludge applied on Norwegian soils". Dokumentets huvudspråk är engelska men det finns tydliga och heltäckande sammandrag på norska.
Det mest intressanta med undersökningen är dels att den är gjord på ett 100-årsperspektiv, dels att halveringstider på respektive ämne finns angivet.
Norrmännen har kommit fram till att visst finns det risker, även okända med att sprida avloppsslam på åkrarna men den enda verkliga faran det är att små barn kan äta av slammet och då bli förgiftade. De har ej heller tillräckligt underlag för att bedöma om hur stora risker det är med de läkemedelsrester som finns i slammet men de tar upp att det kan finnas en liten risk att vissa bakterier som finns i jorden kan bli resistenta för de läkemedel som finns att tillgå i dag.

Käppala
Käppalaverket har satsat på en ny reningsmetod. Läs mer i den externa länken till höger.

Svensk mjölk
I branschriktlinjer för hygienisk mjölkproduktion, kan vi läsa på sidan 24 om att det är förbjudet att låta mjölkboskap ens vara på en gård som sprider avloppsslam.

Svenskt vatten AB
Slamanvändning och strategier för slamanvändning
2013 gör branschorganisationen Svenskt vatten AB en analys över de alternativ som finns i stället för att vräka avloppsslammet direkt på våra åkrar. Redan i inledningen kan vi läsa att förbränning av slammet endast skulle ge kunderna, där vi ingår en kostnadsökning på 3-5%.
Sidan 8 i Slamanvändning och strategier för slamanvändning presenterar ett schema för slambehandlingsteknik där vi efteråt på en rätt så krångligt sätt kan ta del av de olika möjligneter som bolaget ha funnit för alternativ slambehandling.

Lögner från Tekniska verket i linköping
Tekniska verket i linköping använder, för att sprida lögner Svenskt Vattens rapport författad av Jonas Malmborgs Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam (SVU-rapport 2014-21) men friskriver sig från dess innehåll.
Tekniska verken i Linköping använder denna rapport som ett skäl att gå ut med att rötning av avloppsslam är den bästa metoden att få bort läkemedelsrester ur avloppsslammet.
Det finns två kända metoder som är mycket bättre:
        1. Förbränning
        2. Membrantekniken
Slamvänner, sluta tumma på sanningen för svenska folket, ni avslöjas ständigt!

Landskrona kommun
Landskrona är som Lunds kommun mycket oroade av att avloppsslam får spridas på våra åkrar. I Landskronas miljöredovisning har dom på senare år tagit upp detta problem och här kan vi redan i inledningen av förordet förstå den frustration som råder i kommunen för att dom inte kan stoppa denna spridning av slam.
På sidorna 4 - 8 kan vi följa det resonemang som föranledde kommunens försök att stoppa slamspridningen i Mark- och Miljödomstolen.

Gift i barnmat
Om du har ett barn som fortfarande äter barnmat och du köper produkter som inte är kravmärkta skall du nog sluta med att läsa här och definitivt inte läsa dokumentet!
Även i denna "Undersökning av kadmiumhalter i barngröt och modersmjölkersättning, ett examensarbete i Miljö- och hälsoskydd" kommer det fram att avloppsslammet är en av bovarna i dramat.

Revaq
Revaq sätter upp regler för ett certifieringssystem för reningsverk i Sverige. Bakom Revaq står Svenskt Vatten, LRF, Lantmännen, Svensk Dagligvaruhandel och Naturvårdsverket.
2014 års regler för certifieringssystemet ,
I Revaqs verksamhetsberättelse för 2012 kan vi läsa över hur dess medlemmar har det med de mätvärden som tas efter dess eget certifieringssystem. Vidare har dom tagit fram kalkylerade siffror på de tänkta mätvärdena 2025.
I REVACs verksamhetsberättelse 2013 läser vo mer om nur tryggt avloppsslammet är som gödningsämne på våra åkrar.
Kadmium från reningsverken, som bl a bidrar till benskörhet och som acumuleras i åkrarna är, enligt REVAC inget problem. Dessutom innehåller REVACs certifieringssystem kontroll på endast ett fåtal av de minst 400 ämnen som direkt påverkar levande organismer. Läs verksamhetsberättelsen här till höger.

Klotet
25 minuters radoprogram i P1 Klotet om avloppsslam och dess giftinnehåll. Programmet handlar både om svensk och europeiskt program för att utvinna fosfor. Ljudfilen är i mp3-format.

Cirlulation 6/2014 Kadmium farligare än man hittills trott
. Artikeln om kadmium och dess påverkan på levande organismer är väl värd att läsa trots att den på slutet försöker att förringa problematiken.
Som vanligt ser vi att Anders Finnson tror att det kadmiumtillskott som sker genom slamspridningen kommer att ses som attraktivt. Detta samtidigt som benskörhet och canser ökar bland innevånarna?

Gödselgasprojektet
Kors i taket. Ett gödselgasprojekt på gårdarna där de inte får blanda in avloppsslam i rötningen.

Linköpings universitet, Kaggeboprojektet
Avloppsslam dödar, fysiskt handikappar djur, människors avkomma. I Linköpings universitet, Kaggeboprojektet kan vi läsa "Målet för dessa projekt bör vara att återanvända näringen inom det lokala jordbruket. Detta arbete måste bedrivas i samarbete med Arla och konsumenter för att öka acceptansen för spridning av avloppsslam på åkermark."
Ok, forskningen bygger på småskaliga slamanläggningar men de flesta gifter, bl a ftalaterna finns där.

Fick slam i munnen
Arbetsmiljöverket utreder en olycka där en anställd fick avloppsslam i sin mun och sjuknade in i Guardia.

Forskarrapport om gifter i slammet
I detta forskningsresultat från Umeå universitet kommer det inte fram några direkta nyheter men det täpper till en del luckor i det som har publicerats tidigare om gifter i bl a avloppsslammet.

Vad är REVAC-certifieringen värd?
Högskolan i Halmstad har man undersökt giftigheten i både Revaq-certifierat och vanligt avloppsslam där REVAC:s slam var värst. Den slutsats som görs är att ”man bör även se sig om efter andra metoder för att utvinna fosfor”
Gunnar Lindgrens kommenterar examensarbetet:
Det är ett stort problem när ekotoxicitetstester visar hur avloppsvatten påverkar sjöar, vattendrag och havet. Många forskare hjälper till i detta arbete. Inte minst när det gäller att skydda dricksvattnet.
Men när samma slamgifter skadar markens organismer eller vår hälsa genom främmande ämnen i maten råder tystnad bland många forskare.

EKO-ägg
Tro't eller ej men eko-äggen innehåller större mängder av dioxin än de flesta traditionella!
Varför dessa ägg innehåller dessa dioxinhalter är ännu inte kända men för en hel del år sedan var det fiskmjölet som tillverkades av fisk från Östersjön.
En teori från en eko-bonde som jag har haft kontakt med är att en del av den dioxingiva som eko-hönsen får i sig är genom att dioxinet sprids via luften från de närliggande gårdar som på grund av profit sprider det giftiga rötslammet på sina åkrar.
Inte helt osannolikt, eller hur!
Läs mer om dessa eko-ägg, mm genom att klicka på länken till ATL:s hemsida.

2 artiklar en bonde för, en emot
Dessa 2 artiklar är saxade från tidningen Land där en bonde är förbaskad över att han inte fritt får sälja grödor odlade på slamförgiftad jord som brödsäd. Den andra bonden vill stoppa all spridning av avloppsslam på åkrarna.