Jag ställde följande frågor till samtliga partier i Upplands-Bro kommun
:

1. Hur står ditt parti i dag i frågan om spridning av avloppsslam och rötslam från våra reningsverk i naturen, på åker och i skog?
    a) i kommunen
    b) i landsting och län
    c) centralt
2. Kommer ni att verka för att Käppalaverket så snart det är möjligt kommer att ställa om sin produktion till ett miljövänligare alternativ?
3. Kommer ni att verka för att spridningen av avloppsslam i naturen, på åker och i skog stoppas i
    a) kommunen
    b) länet
    c) hela landet
Ren Åker Ren Mat har till våra partier i riksdagen + Fi följande fråga; HUR STÄLLER SIG ERT PARTI TILL SPRIDNING AV AVLOPPSSLAM FRÅN RENINGSVERKEN PÅ ÅKERMARK OCH I NATUREN?

Presentationen nedan
De partier som har svarat enligt frågeställningarna nedan presenteras dess svar i heltext. För de partier som har svarat på annat sätt presenteras ett sammandrag nedan med dess kompletta svar i ett pdf-dokument som kan läsas genom att klicka på länken till höger.
De svar som har inkommit till Ren Åker Ren Mat läser ni under de svar som vi har fått i kursiv stil.

Partierna svarar


Centerpartiet Centerpartiet
1. Spridning på åkermark är ett alternativ för gödsling av marken det andra är konstgödsling som också är problem ur natursynpunkt.
2. Givetvis måste det sättas till resurser för att bättre ta hand om avloppsvattnet och miljövänligare.
3. Vi tror inte att ett förbud mot användandet av rötslam löser problemet.
            Läs hela hennes svar till höger.

Det är ett allvarligt problem som Centerpartiet tar på stort allvar. Regeringen har i budgetpropositionen för 2014 aviserat om en satsning på avancerad avloppsreningsteknik för rening av kemikalier och läkemedelsrester. Att komplettera avloppsreningsverken med avancerade reningsmetoder skulle kunna reducera läkemedelsrester med upp till 98 % och på köpet även andra svårbehandlade föroreningar.
Behandling med ozon har även en bakteriedödande effekt. Till dess att denna teknik är implementerad vill Centerpartiet intensifiera arbetet med att exempelvis införa miljöklassade läkemedel och att bättre tillvarata restmediciner för att hindra spridningen till naturen.
Elin
Centerpartiets Valredaktion

Folkpartiet Liberalerna
Folkpartiet (nu namnändrat till Liberalerna) beklagar att ni inte fick svar på frågorna när ni ställde dem. Så här i efterhand är de kortfattat;
1.   a) Vi har lokalt inte någon annan uppfattning än på riksplanet när det gäller de grundläggan- de frågeställningarna om regelverk för slamspridning. De lokala konsekvenserna ska dock bedömas utifrån en försiktighetsprincip, vilket t ex kan gälla dagvatten från ett eventuellt lager. Frågan om slamspridning är viktig i sig men ska ses i samband med en rad andra aspekter på jordbruk, gödsling, giftspridning, landskapsbild osv som är mycket viktiga att hitta långsiktiga lösningar för.
2.    Vi anser att Käppala i många avseenden är mycket ambitiösa i sitt ”uppströmsarbete” för att minska riskerna i hanteringen. Ny kunskap och teknik, liksom en viktig debatt om möjligheter och risker med användning av avloppsslam, behöver naturligtvis påverka verksamheten. Vi är öppna för att Käppalaförbundet ska se över alla led i sin verksamhet för att säkra att den är långsiktigt hållbar.
3.   a) Vi kommer inte att försöka stoppa något som är lagligt. Kommunen genom bygg- och miljönämnden ska dock ha en aktiv tillsyn av all spridning av avloppsslam.
Börje Wredén, ledamot i Bygg- och Miljönämnden
Läs också Börjes utvecklig i både frågan om rötslam och Liberalernas syn på vår närmiljö i dokumentet till höger.

Folkpartiet delar er uppfattning om att riskerna med att tungmetaller läcker ut från åkrar där rötslam från avloppsreningsverk tillförts som gödsel är ett stort problem. En god avfallshantering för både hushåll och företag är mycket angeläget för att säkra det kretslopp som behövs för att återanvända material och hindra farliga ämnen att spridas i miljön. Detta förutsätter dock att matavfall och avloppsslam kan rötas och renas från gifter, framför allt kadmium, som fortfarande bland annat finns i fosforgödningen.
En minskad och mer precis användning av gödsel i jordbruket är viktig både för att motverka övergödning och för att hålla tillbaka utsläppen av kadmium. Vi föreslår därför att handelsgödselskatten återinförs, med fokus på kadmiumdelen, för att därmed kunna minska användningen av kadmium i kretsloppet. De stora satsningar på ökade forskningsanslag som genomförts under Folkpartiets ledning ger också bättre förutsättningar för forskning för att minska jordbrukets miljöpåverkan. Här kan t.ex. behovet av att utveckla nya bekämpningsmedel och reningsmetoder nämnas.
Folkpartiet
Therése Quiding

Kristdemokraterna Kristdemokraterna
Kristdemokraterna i kommunen har inte orkat att svara. Ren Åker Ren Mat hade bättre tur.

Tillgång till fosfor i brytvärd form är begränsad och forskare varnar för att de lättillgängliga fosforreserverna kan ta slut fortare än vi anar. Återföringen av fosfor sker i dag huvudsakligen genom spridning av slam på marken (utöver användningen av mineralgödsel). På grund av slammets innehåll av oönskade ämnen, som metaller och läkemedelsrester, är spridningen omdiskuterad och inte i linje med regeringens miljökvalitetsmål Giftfri miljö. Även Naturvårdsverkets utredning (Dnr 525-205-09) gör bedömningen att det inte är långsiktigt förenligt med miljömålet att använda dagens avloppsfraktioner på åkermark med nuvarande innehåll av föroreningar.
För att kunna öka återföringen av fosfor på ett sådant sätt att man undviker en spridning av farliga ämnen vill Kristdemokraterna främja ny teknik och innovationsutveckling på området. Vi anser det också angeläget att det slam som sprids på åkrar uppfyller de krav som ställs för certifiering enligt Revaq-systemet som bör fortsätta utvecklas.
Kristdemokraterna, Inger Strömbom

Miljöpartiet Miljöpartiet
1.
Här ser vi en fråga där två principer kolliderar - å ena sidan principen om att sluta kretslopp å andra sidan den att inte sprida gifter i vår miljö.
Giftspridning på våra åkrar är ett högt spel med framtida generationers hälsa, något vi definitivt inte vill medverka till. Vi vill tvärtom se en ökande andel av ekologiskt odlade grödor i kommunen. Vi tror att efterfrågan på dessa varor bara kommer att öka. KRAV-märkning säger nej till slam från reningsverk.
Stockholm Vatten lär arbeta med något som kallas REVAQ-certifiering. Detta gör man också på många andra håll. Tanken är ju god att sluta kretsloppet och återföra fosfor och kväve till kretsloppet…men bekymren är många, man vill ju inte ha en anrikning av tungmetaller på våra åkerjordar på lång sikt. Läkemedelsrester etc är också ett bekymmer.
2.
Kanske är det en acceptabel idé att blanda slam med matavfall i fjärrvärmeanläggningen för att skapa mer biogas.
3.
Eftersom spridning av slam är förenad med osäkerhet och risk, är svaret ja! Men "verka för" är inte nog. Det krävs fördjupade studier och i förlängningen en lagändring.

Slam ska inte spridas på åkern om den innehåller nämnvärda mängder av tungmetaller och andra miljögifter.
Halten av tungmetaller på våra åkrar behöver minska.
Vår vision är 100 ekologiskt jordbruk. Där är kraven högre.
Det är samtidigt viktigt att hushålla med fosforn. Därför behöver vi genomföra åtgärder för att förhindra att slammet blir förorenat. Källsortering i hushållet kan vara ett sätt, skilda avloppssystem ett annat, tuffare krav på kemikalieanvändningen i samhället är ett tredje.
Charles Berkow
Miljöpolitisk sekreterare

Moderaterna Moderaterna
Irene Seth lämnar ett ganska utfylligt svar som är väl värt att läsa eftersom den innehåller både bakgrund och nutid. Svaret är undertecknat av Irene som ordförande i kommunstyrelsen.
Kort tycker Moderaterna att de som sprider slammet både skall varsko ortsbefolkningen om spridningen av det illaluktande slammet som hon samtidigt ger dess välsignelse genom att åberopa att slammet är en ersättning för det gödsel som tidigare fanns från de livdjur som förr fanns på våra gårdar.
Dessutom poängterar hon att slamspridningen följer de bestämmelser, regler och lagar som reglerar spridningen av avloppsslam.             Läs hela hennes svar till höger.

Delmål 5 i miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö handlar om hållbar avfallshantering. Det stipulerar att minst 60 procent av fosforföreningar i avlopp återförs till produktiv mark senast 2015, varav hälften till åkermark. Det föreligger som ni påpekar en risk i att avloppsslam kan innehålla andra ämnen än bara fosfor som kan vara skadliga för naturen och människor. Vi tycker att det är ett stort problem att våra livsmedel riskerar att förorenas med kemikalier.
Vi arbetar för en giftfri miljö och kemikaliefrågan är en prioriterad fråga för både regeringen och Nya Moderaterna. För att hitta en lösning på problemet gav regeringen i februari 2012Naturvårdsverket i uppdrag att utreda möjligheterna för en hållbar återföring av fosfor till produktiv mark. Förslaget till en förordning redovisades i september förra året (2013), och i anslutning till detta fick Naturvårdsverket ett kompletterande uppdrag av regeringen i oktober att ta fram förslag på ett investeringsstöd för hållbar återföring av fosfor. Båda utredningarna håller på att behandlas av regeringskansliet just nu.
Moderaterna
Stefan Dubois

Socialdemokraterna Socialdemokraterna
Svaret från Camilla Janson, oppositionsråd i kommunen, ger oss allmän införmation, inte om partiet har någon egen åsikt i frågan.     Läs hela hennes svar till höger.

Svar: Att sprida avloppsslam i jordbruket handlar ytterst om att vi vill återanvända fosfor i ett kretslopp istället för att ta slut på naturresursen. Men vi är starkt engagerade i frågor som rör matens kvalitet och att minska spridningen av gift i maten. Vi vill inte att slam som innehåller höga halter av tungmetaller och kemikalier sprids. Vi har idag tuffa gränsvärden för tungmetaller och andra restriktioner för slamhantering som hela tiden måste ses över så att försiktighetsprincipen gäller.
Det handlar t.ex. om läkemedelsrester som idag sprids i miljön och vars effekter på miljön och vår hälsa vi vet för lite om.
Forskning och metoder som minskar gifthalten i slam måste stimuleras. Vi vill verka för ökade reningskrav för att minska utsläppen av läkemedelsrester i avloppsvattnet.

sd Sverigedemokraterna
Har inte svarat!

Vänsterpartiet Vänsterpartiet
Hur står ditt parti i dag i frågan om spridning av avloppsslam och rötslam från våra reningsverk i naturen, på åker och i skog
a) i kommunen
Vänsterpartiet i Upplands-Bro har fattat beslut för att verka för ett totalstopp för nuvarande spridning.
b) i landsting och län
Vansterpartiet Storstockholma län har uttalat att det är olämpligt att sprida avloppsslam men har hänskjutit frågan om ett totalförbud och en kursändring i all hantering av avloppsslam till partiets riksdagsgrupp.
c) centralt
Vänsterpartiet kommer att lägga en motion innehållande denna frågeställning till riksdagen våren 2016.
Kommer ni att verka för att Käppalaverket så snart det är möjligt kommer att ställa om sin produktion till ett miljövänligare alternativ?
Vänsterpartiet i Upplands-Bros årsmöte i år fattade beslut om att verka för att Käppalaförbundet från delägaren Upplands-Bro kommun skall få i uppdrag att så fort det är möjligt lägga om produktionen till ett miljövänligare alternativ. Efter valet kommer vi att diskutera detta med de övriga partierna i kommunfullmäktige för att söka en majoritet för ett beslut i den riktningen.
Kommer ni att verka för att spridningen av avloppsslam i naturen, på åker och i skog stoppas i
a) kommunen

Ja, fast nuvarande lagstiftning hindrar oss för närvarande att få till ett totalt stopp för spridning av avloppsslam.

Vänsterpartiet kommer att verka för att avloppsslam inte sprids på åkermark och i naturen. I nuläget anser vi att en mer hållbar hantering bör ske genom förbränning el. Deponering.
Vänsterpartiet
Peter Ekelund

Fi
Vi har inte begärt in något svar från Fi eftersom dom inte är representerade i kommunen. Ren Åker Ren Mat har fått svar från dem:
Här kommer Feministiskt Initiativs svar på er fråga ang avloppsslam:
Feministiskt initiativ stödjer en övergång till ett ekologiskt jordbruk och en minskning av kemikalieanvändning i jordbruket. Det finns i vårt nuvarande partiprogram inget specifikt ställningstagande om avloppsslam, men en minskning av gifter och tungmetaller ligger helt i linje med vår politik. Dock ser vi stora värden i att näringsämnen kan återföras till kretsloppet. Bättre metoder för att återanvända näringsämnen och minska giftspridningen skulle därför få vårat fulla stöd.
Feministiskt Initiativ
Marita

Ren Åker Ren Mat
Bäst presenterar dom sig själv på sin hemsida http://www.renakerrenmat.se/


Kommentar
Flera partier nämner Revaq som certifierar reningverk och dess slam. Revaq är en partsammansatt organisation som inte tar hänsyn till, eller har några gränsvärden för de flesta för naturen främmande ämnen som avlopps- och rötslam innehåller.
Mer om Revaq, tryck här!
Som ett exempel kan nämnas att de inte än har satts några gränsvärden på PFOS eller PFOA men det kommer. Hur det går att sätta ett gränsvärde på ett ämne som förändrar ett däggdjurs hormoner, är cancerogent, ger leverskador och även kan ha dna-påverkan som kan ge fel på dess avkomma?
Läs mer, tryck här!
Fungerande alternativ som ger ren näring till åker och skog, tryck här!

Slutord
Schweiz har lyckats med att ta om hand allt avloppsslam utan att det medför något problem eller några näringsförluster för jordbruket.
Enaenergi, Enköpings kommun har gjort en provbränning av avloppsslam med ett mycket lyckat resultat. Svenskt vatten har räknat på att kostnaderna för en nära nog giftfri metod för omhändertagandet skulle öka kostnaderna med 3-5% i förhållande till dagens giftspridning.