Perfluorerade ämnena PFOS och PFOA


Perfluorerade ämnen där de sju vanligaste är Perfluorbutansulfonat (PFBS), Perfluorhexansulfonat (PFHxS), Perfluoroktansulfonat (PFOS), Perfluorpentanoat (PFPeA), Perfluorhexanoat (PFHxA), Perfluorheptanoat (PFHpA) och Perfluoroktanoat (PFOA).
En annan fara i gruppen är ftalater, mest känt som flamdämpande medel.
Dessa ämen är mycket cancerogena och kan, eftersom dess väteatomer är utbytta mot fluoratomer lätt blanda sig både med luft och vatten.
Perfluorerade ämnen har producerats och använts sen femtiotalet för sina speciella egenskapers skull, t.ex. temperaturtålighet, vatten-, smuts- och fettavvisande egenskaper. Ämnena är i princip förbjudna men finns fortfarande kvar i vår omgivning. Höga halter hittas fortfarande på dagis och fritis men den kontaminering som sker i dag är främst från flyget.
Ämnena är bland de mest cancerogena som finns. det påverkar levern, ger hormonrubbningar och vissa misstänker att det har en dna-påverkan. Vi har nog alla det i hemmet någonstans om inte annat i den golvmatta som är tillverkad av pvc-plast som innehåller motsvarande.
Ett motargument till att avlopps- och rötslammet är en av bovarna är att vi exponeras av dessa ämnen både hemma, i skolan, på arbetet.
Det håller inte! Ett barn blir exponerad (hemmet+skolan+vatten från vattenverket+avloppsslam) och får vi bara bort en av dessa så är mycket vunnet och att rena slammet är det som vi kan börja med i morgon!
Mätvärdena på dessa ämnen från Käppalaverket, som är vår värdiga motståndare i kampen för en slamfri häradsallmänning i Håbo-Tibble ger i figuren nedan dess mätvärden på PFOS och PFOA från november 2007.
Käppala har meddelat oss de aktuella värdena:
Vi mätte PFOS vid tre tillfällen under 2013: Sep: 0,041 mg/kg TS, Nov: 0,029 mg/kg TS och Dec: 0,033mg/kg TS.
Det finns ...i dagsläget inte några gränsvärden att förhålla sig till när det gäller PFOS. Det finns det däremot i förslaget till en ny slamförordning som presenterades förra året. Enligt förslaget ska ett gränsvärde på 0,07 införas år 2015. Detta ligger vi alltså ganska långt under.
När det gäller PFOA mätte vid detta vid ett tillfälle under 2013, i september. Då uppmätte vi <3,8 µg/kg TS.

Läs mer i broschyren som är från Stockholms vatten.       

Reningsverket i Svedala, som fö ligger nästan mitt inne i tätorten, har stoppat all leverans av slam för att PFOA-värdena ligger alldeles för högt.
Nja, Käppalas värden var högre i den senast officiella mätningen men det rötslammet har vi bl a på våra åkrar i Håbo-Tibble och i Håtuna.       

PFOS finns nästan överallt i vår omgivning. Dokumentet till höger visar mätvärden från Mälarens vatten, Rosersberg, Högbytorp, m fl.
Jag har nog druckit kranvatten från vårt va-nät för sista gången.       

Kemikalieinspektionen gav 2006 ut rapporten "Perfluorerade ämnen - användningen i Sverige".
En bra rapport som du skall läsa om du vill fördjupa dig i ämnet men tänk på, när du läser den, att den är 8 år gammal så vissa värden kan vara ändrade.       

En miljöskandal av historiska mått
3 sakkunniga skriver denna debattartikel i SVDs brännpunkt som varnar oss för PFOS i kranvattnet.      

Sammanställning från Naturvårdsverket
Naturvårdsverket har sammanställt kort fakta med källhänvisningar på Perfluorerade och Polyfluorerade m fl liknande ämnen i miljön.

Vågar vi dricka kranvattnet?
Några oroliga Kallinge och Ronnebybor frågar på SVD Brännpunkt om Åsa Romson kommer, till skillnad mot den förra regeringen att ta de perfluorerade ämnen som finns i dricksvattent på allvar?

Hormonstörande kemikalier
2009 kom Macaulay Institute, Craigiebuckler, Aberdeen ut med rapporten Antropogena föroreningar: ett hot mot ekosystemens hållbarhet? Dokumentet tar upp de olika problemen med hormonstörande kemikalier, (endocrine-disrupting chemical, EDC).

Kartläggning av ftalater i varor i Sverige
Kemikalieinspektionen har kartlagt var den kända förekomsten av ftalater finns i svenska varor.
KEMI PM 2-14 innehåller även EU:s regler och gränsvärden.