Alternativ till dagens behandling av avloppsslam

På denna sida presenterar vi de alternativ som är realistiska till lagring av rötslammet och av ohämmad spridning av slammet på våra åkrar.
Förbränning av avloppsslammet med återvinning från askan verkar för närvarande vara den bästa metoden men det pågår också forskning på om nedfrysning vore ett alternativ.
Den beräknade extra kostnad som förbränning skulle medföra på avloppstaxan skulle gå upp med mellan 3-5% men denna summa och mer därtill skulle reningsverken och förbränningsanläggningarna få tillbaka genom återvinningen. Kostnaden för att betala eller muta slambönder för att både lagra och sprida rötslam på åkrarna skulle försvinna.

Nya metoder, mm

Artikeln från Jordbruksaktuellt innehåller en beskrivning av en fungerande metod att förutom återvinna fosforn också utvinner både biokol, gas och olja som till stor del förbrukas vid torkningen av rötslammet före processandet.
I artikeln får vi också ta del av RagnSells dotterbolag Easyminings metod att medelst syra återvinna alla rester i askan så att restprodukten är grus. Artikeln lanserar också att RagnSells är i startgroparna för att medverka i bygget av en fullskaleanläggning för eldning av rötslam.

Chalmers; förbränn slammet

Chalmers rapport "Slam från reningsverk - Förbränning stoppar miljöfarlig spridning" refererar bl a till forskningsresultat som framtagits på dess avdelning för energiteknik.

Chalmersprofessorn Göran Petersson kräver i sin rapport "Slam och Miljö i Europa"
- Förbränning ersätter deponering på odlingsmark
- Sverige i botten – snabb omställning krävs
- Stopp för slamspridning omgående
- Slam styrs snarast till avfallsförbränning
- Missriktade slammål korrigeras

RAGN-SELLS AB, Slamförbränning & extraktion

Ett lättläst bildspel i pdf-format som presenterar slamförbränning och återvinning av de ämnen som blir kvar i askan. De flesta ämnen som är hälsovådliga för oss förbränns och rökgaserna renas från bl a kvicksilver.
Ragn-Sells bildspel ovan med bl a en uppräkning av de verk i Europa som i dag eldar avloppsslam, hur återvinningen av de nyttigheter som tas tillvara ur slammet går till, mm.

Fosforutvinning ur aska efter slamförbränning

I EasyMinings (ett dotterbolag till Ragn-Sells) presentation "kommersiella processer för utvinning och recirkulation, Slamförbränning i nytt fokus" visas en fungerande våt extraktion av aska från avloppsslam som återvinner det mesta av innehållet. Dessutom återcirkuleras över 50% av det som tillsätts i reningsverken för att binda vattenlösliga substanser i avloppsvattnet som sedan återfinns i slammet.

Fältförsök, Ena Energi

En nyinkommen rapport från Waste Refinery som rör förbränning med fuktigt slam med inriktning på återvinning av forsfor och andra värdefulla ämnen ur askan.
Fältförsöken skedde i Ena Energi i Enköping och påminner i mycket den presentation som du hittar i Ragn-Sells bildspel ovan.
Läs rapporten "Slambränsleblandningar - Förbränning och fosforutvinning" till höger
Samma rapport i kortform, bildspel

Förädla askan efter förbränning
Ett examensarbete som både förtydligar och kompletterar fördelarna med att bränna avlopps- slammet.
I Martin Jonsson examensarbete, KTH 2015 om ”Fosforåtervinning ur förbränningsaska från rötslam och rötrest” får vi ta del av både fördelar, nackdelar och kostnader för både frysning och lakning för att återvinna nyttigheter i aska och flygaska från förbränning av rötslam och rötrest.

Danmark bygger ut återvinningen

I Köpenhamn ligger avloppsreningsverket Lynetten som bränner sitt avloppsslam. Dokumentet innehåller en schematisk bild på Lynetten och en på Käppalaverket. Storleksmässigt är de två reningsverken lika stora efter den pågående utbyggnaden av Käppalaverket.

Schweiz totalförbjöd spridning

Schweiz: Düngen mit Klärschlamm wird verboten. Jo, Schweiz totalförbjöd slamspridning redan 2003, för 11 år sedan. De eldar upp avloppsslammet i stället.
Dokumentet är först på tyska men en svensk översättning följer.

Starka alternativ till slamspridningen

Formas, en omfattande skrift från flera forskare som främst handlar om fosfor och vilka metoder och alternativa metoder att återvinna detta för jordbruket. Skriften tar även upp avloppsslammets risker och möjligheter och den tar på ett informativt sätt upp de alternativ som finns för återvinning, även vid källan.

kol, olja, gas

Att av avloppsslammet få ut kol, olja och gas genom upphettning verkar intressant. De flesta smittoämnen, flera tungmettaller och gifter försvinner genom upphettningen, dock tyvärr inte alla.
Bolaget påstår att den kemiska återvinningen av fosfor till jordbruket skall ge en giftfri produkt.
Skall också bli intressant att se hur pass rent de lyckats att få både kol och olja när de vågar släppa mätresultaten? Läs mer om metoden i länken till höger.
Vi kommer att få mer information om metoden från Peak Eco Energy till våren när alla patent är klara.

Slamförbränning i Ulricehamn

UEAB planerar att inom några få år bränna sitt slam i redan befintliga värmeanläggning. Läs mer om dess planer i Ulricehamns Tidning.

Membranteknik i Henriksdal

Membrantekniken bygger på principen att slammet skiljs från det renade avloppsvattnet genom att vattnet filtreras genom en fysisk barriär, ett membran, med mycket små porer. Porstorleken ligger mellan 0,02- 0,4 µm. Systemet byggs upp av moduler och i Henriksdalsverket kommer membranens sammanlagda yta att bestå av 1,6 miljoner m2.
Membranen kommer att ersätta slutsteget i den traditionella metoden med sedimentering.
För att hålla membranen rena blåser man luft över dem, så att slam och partiklar som har fastnat tas bort. Membranen behöver också regelbunden rengöring med kemikalier, vanligtvis natriumhypoklorit och citron- eller oxalsyra, för att behålla sin kapacitet.
Tekniken kan också rena gråvattnet från läkemedelsrester men Stockholms kommun anser inte att det skall göras eftersom lagen inte kräver det? Läs vidare i artikeln till höger.