Upplands-Bro kommun


Kommunen står bakom vårt krav att Käppala inte skall få anlägga något avloppsslam på Håbo Häradsallmänning.
Dokument 1 innehåller Bygg- och Miljönämndens remissvar inför prövningen i Länsstyrelsen i Stockholm läns miljöprövning.
Efter det att länsstyrelsen hade godkänt den miljöprövning som Käppalaförbundet hade lämnat in mot samtliga remissinstansers önskan lämnade nämnden in en överklagan till Mark- och Miljödomstolen som vi kan läsa i dokument 2.
Miljökonsekvensbeskrivning gällande för Upplands-Bro kommun 2010 finns i dokument 4 som en översiktsplan.
Grundvattentillgångar i Upplands-Bro kommun. Dokument 5 ger en grundvattenöversikt över kommunen. Sidan 33 kan vara värd att titta på för att få en överblick av grundvattenförhållanden där mellanlagret skall ligga
Ytvattenöversikt finner vi i dokument 6
Kommunen ger de slamspridande bönderna efter dess ansökan om att få förgifta sina åkrar ett föreläggande innefattande de instruktioner och regler som hen skall följa. De förelägganden som kommunen har utfärdat mellan 2010-2014 finner du i dokument 9 till höger.
I dokument 10 kan vi läsa respektive slamspridande gårds rapportering med kartor på var slam har spridits. Rapporten innehåller också diverse provtagningar och hur slammet lagras under perioden 2010-2013.