Varför skall vi stoppa avloppsslammet?


På denna sida kommer vi fortlöpande att lägga in hållbara argument för att den nuvarande behandlingen av avloppsslam, dess biprodukt rötslam och där tillhö- rande produkter måste få ett slut.

Sex och avloppsslam

Forskare från Aberdeens universitet berättade under den brittiska Vetenskapsfestivalen 2012 om dess effekter på ekosystem och människors hälsa vilka kan vara lika viktiga att ta på allvar som klimatförändringarna.
Redan i ett inslag i BBC Scotland från 2007 tog forskarna upp det allvarliga i att vissa gifter, bl a flater, påverkar vår avkomma. I de bägge fallen ovan har forskningen främst bedrivits på får som betar    på marker som har gödslats med avloppsslam.
Det är en ruggig läsning som du möter i de två dokument som du hittar till höger om denna text. Om du tänker skaffa barn, har barn och bor på eller i närheten av en gård som sprider avloppsslam eller rötslam bör du kanske inte läsa texten ensam. Detta gäller även för dig som har en häst i avel på eller i närheten av denna typ av gård.

Stoppa nuvarande hantering av avloppsslam omedelbart

I januari i år presenterade Göran Petersson, Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap , Kemi- och Bioteknik, Chalmers sin rapport om att Sverige är sämst på att hantera sitt avloppsslam och han krävde ett omedelbart stopp för den hantering som nu sker av slammet och förordar förbränning.
Samtliga rapporter i ämnet skrivna av Göran Petersson m fl kan du läsa på vår Chalmersida.

Microplaster dödar daggmask

Masken dör av de mikroplaster som finns i rötslammet.
Vi har på senare tid hört oroande rapporter att mikroplast, dvs finfördelad plast, släpps ut i havet från våra reningsverk. Nu visar forskning att dagg- och ringmask dör i de åkrar som gödslas med rötslam och du kan läsa mer om detta i artikeln från civilförsvarsförbundet till höger.
Slamspridande bönder tar kål på sin bästa bundsförvant, daggmasken.

Läkare för miljön

I Dagens Medicin pågår för närvarande en debatt som börjar med att tre skribenter från Läkare för miljön skriver en varnande debattartikel om att Avloppsslam kan hota hälsan.
Anders Finnson, styrgruppsordförande i Revaq, branschorganisationen Svenskt Vatten kontrar med att vi behöver ha ännu mer av det säkra kretsloppet av näringsämnen. Vi behöver använda mer, inte mindre, slam i kretsloppet begär REVAC. Skall man skratta eller gråta över att en utbildad miljörådgivare kräver mer giftigt avloppsslam i vår natur?
Även arbetsgruppen och ett par privatpersoner har gett sig in i debatten!

Avloppsslam en av bovarna?

844 70-åringar har i sitt blod nästan 300 giftiga ämnen och tungmetaller visar ett forskningsresultat från Uppsala Universitet.
Flera av de ämnen som hittades i blodet är luft- och vattenburna gifter som andra forskningsresultat har visat sig kommer från spridningen av avloppsslam och dess nuvarande restprodukter.

Barnmat "smittat" av avloppsslam

Miljömagasinet kräver i nummer 49 2014 rent ut "Inga miljögifter i barnens mat".
Att avloppsslammet är en stor, kanske den största miljöboven i att förgifta vår mat så blundar de flesta politiker och de slamspridande bönderna.
Artikeln tar inte upp något nytt men sammanfattar det viktigaste och är därför väl värd att läsa.

Läkemedel i miljön påverkar grödor

Ny Teknik tar i en artikel upp Engelsk forskning har bevisat att läkemedelsrester från bl a avloppsslam påverkar växter och då främst dess rotsystem. Läs och begrunda
Inflamationsdämpande ibuprofen i avloppsslam tar kål på sallads- och rädisorötter skriver Earthweek.
Svenskt Vatten Utveckling tar i sin rapport "Reduktion av läkemedelsrester och andra organiska föroreningar vid hygienisering av avloppsslam" En av de hygieniseringar som används är att rötslam får ligga vilande i minst 6 månader. Under dessa 6 månader halveras vattenhalten och just det, fördubblar innehållet av vissa läkemedelsrester och andra organisa föroreningar.

Ebola, multiresistent

Vi har till leda hört att Ebola sprids endast genom fysiska kontakter. Samtidigt är smittan vattenburen och det har, i kliniska försök visat sig att smittan sprids i de luftburna vattendropparna. (Tråkigt WHO, men ni har fel här).
Avloppsslammet, även rötslammet innehåller vatten som så småningom dunstar eller rinner av.
The Guardian tar i en artikel upp problematiken med multiresistenta bakterier i avloppsslammet med utgångspunkt från de rengörings-, hygien- och skönhetsartiklar som vi använder och som hamnar i slammet.

Läkarprogrammet

Det finns ett frågeformulär inför läkarstuderandes tentamensarbete som tar upp vådorna av spridandet av avloppsslam. Dokumentet är svårläst för oss lekmän men man kan följa frågeställningarna på sidan 13 och sedan se i de frågor som ställs till studenterna se vilka följder exponeringen av slammet innebär.
Remissvar

Ren Åker - Ren Mat lämnar i sitt remissvar angående hållabar återföring av fosfor till Naturvårdsverket (Rapport 6580) och då indirekt regeringen en känga. "Naturvårdsverkets nya förslag missar målet: Minskad tillförsel av gifter till miljön!"

MSB, antibiotikaresistens

Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) har i sin skrift "Antibiotikaresistens ur ett säkerhetsperspektiv" sammanställt olika källor för att resistensen ökar hos bakterierna och naturligtvis är avloppsslam en av bovarna i dramat.

Skrämmande WHO-rapport

Denna WHO-rapport handlar om hur diverse ämnen som bl a finns i avloppsslammet sprids i luft och i vatten. Flera av ämnena påverkar vår arvsmassa, osv. Det upprop som Ren Åker Ren Mat driver fn bygger på uppgifter som du också hittar i detta dokument.
State of the Science of Endocrine. Disrupting Chemicals - 2012
An assessment of the state of the science of endocrine disruptors prepared by a group of experts for the United Nations Environment Programme and World Health Organization i sammanfattning (in summary).
Dokumentets författare Åke Bergman finns på Stockholms universitet och universitetet sammanfattar kort rapporten på svenska.

Debatt i utbildningsradion

UR hade för en tid sedan ett program som främst riktade in sig på att ett reningsverk i Göteborg tog bort 90% av tygfibrer ur avloppsvattnet. Dessaa fibrer, tillsammans med toxska ämnen får vi i stället ut på åkrarna genom att Revac-sertifieringen inte tar prover på de flesta giftiga och ogynsamma ämnen som slammet innehåller. Dessutom saknas gränsvärden för runt 3 000 ämnen som vårt avloppsslam innehåller. Följ debatten på UR

Bakterierna ETEC och VTEC

ETEC/VTEC (Enterohemorragisk E.coli/Verotoxinbildande E.coli)är riktigt elaka bakterier. Runt 5% av befolkningen kan drabbas av att det inte finns något antibiotikum som hjälper och för flertalet av dessa är det då kört.
En stor spridningsfaktor är avlopps- och rötslam. Läs gärna den kortare artikeln och strategidokumentet från Livsmedelsverket, mfl..

Läkemedelsrester

Läkemedelsrester, rapport från NTN
Farmaceutisk föroreningar når alarmerande nivåer globalt skriver organisationen i sitt pressmeddelande som du läser under länken till höger.
National Toxics Network (NTN) har släppt en ny varningsrapport och faktablad som visar att läkemedelsföroreningar har nått alarmerande nivåer globalt, med över 200 olika läkemedel upptäckta och som har spritts både i vatten och i miljön ända ned till Antarktis.
Du finner också hela rapporten på engelska under följande länk.

Läkemedelsrester, rapport från itn
Nu har också ett svenskt forskningsresultat tagit fram bevis på att rötslammet innehåller en mängd läkemedelsrester som vi tidigare har fått alarmerande rapporter från Östersjön.
Flera av dessa läkemedelsrester innehåller ämnen som påskyndar vår resistens mot olika sjukdomar, påverkar våra gener, celelr och arvsmassa. Ni kan läsa mer om forskningsresultatet i ivl:s (Svenska Miljöinstitutets) pressmeddelande eller ladda ner forskningsresultatet genom att välja en av länkarna till höger.

Sverige lider av ett systemfel ...

I SvD:s Brännpunkt den 28 april under rubriken ”Hur ska vi kunna säkra rent vatten” skriver Lena Micko (SKL), Agneta Granberg (Svenskt Vatten) och Helena Jonsson (RLF) att det svenska arbetet med att uppnå EU:s krav på god vattenkvalitet lider av ett systemfel och är ineffektivt. Nu krävs ett omtag från regering och statliga myndigheter.
I den första av tre debattartiklar som utgår från inlägget på Brännpunkt ifrågasätter Per-Åke Sahlberg ”Varför ska jordbruket stå vid skampålen för Sveriges dåligt fungerande avloppssystem”.
Den andra artikeln författas av Anders Finnson, ordförande i Revaqs styrgrupp under rubriken ”Kretslopp det enda långsiktigt hållbara” där han framhäver att myllan från slammet är viktig. Tydligen viktigare än en ren natur med rena jordbruksprodukter!
Per-Åke Sahlberg kontrar i den tredje artikeln med ”Vi bör ha ett kretslopp som inte förorenar vår miljö”.
Det är så sant som det är sagt!

Even Non-Carcinogenic Chemicals May Cause Cancer When Combined

Den amerikanska debattören Dr. Mercola ger oss fakta om hur samhället förgiftar oss och råd över hur vi kan skydda vår familj så gott som det går.
Artikeln tar upp de vanligaste gifterna som kan leda till cancer, mm.
Innehållet som presenteras är från USA men är fullt giltigt för oss i Sverige. Vårt dysfunktionella samnälle verkar vara likartat, tyvärr! Within such a dysfunctional system, you are the best one to keep your family safe.


Bevis, fakta om avloppsslam

Det är bevisat att avloppsslam förorsakar fosterskador på får där över 40% av tackornas avkomma hade genetiska fel, främst i genitalier, i benstomme, dna och i hjärna.
Det är bevisat att avloppsslam sprider den, främst för små barn dödliga smittan EHEC/VTEC. Kroppen förblöder genom de inte organen.
Det är bevisat att avloppsslam sprider Salmonella.
Det är bevisat att avloppsslam sprider Campylobacter.
Det är bevisat att Ebola sprids via vatten och fina vattendroppar.
Det är bevisat att navelsträngsblod innehåller samma ämnen som drabbade de tackor som ingick i forskningsresultatet ovan.
Det är bevisat att barnmat, barnvälling mm innehåller ämnen som bara kan komma från avloppsslam.
Det är bevisat att bl a ftalater i avloppsslammet påverkar våra genitalier, vår avkommas arvsmassa, dna. osv. Det är bevisat att medicinrester m fl ämnen i avloppsslam påverkar fiskaroch groddjurs avkomma genetiskt. P-piller t medför att fiskar får i sig för mycket östrogen vilket hämmar reproduktionen.
Det är bevisat att medicinrester lagtas i och sprids från rötslam.
Det är bevisat att läkemedelsrester påverkar växter.
Det är bevisat att avloppsslam på sikt förorsakar förorenat grundvatten.
Det är bevisat att avloppsslammet innehåller ett flertal ämnen som sprids i luften och smittar ner de odlingar som finns i närområdet. Här är ftalaterna, mjukgörarna i plast en stor bov.
Det är bevisat att rötslammet innehåller plaster och att flera av dessa som främst sprids av vinden påverkar våra celler, gener, arbvsmassa.
Det är bevisat att rötslammet innehåller plaster och att flera av dessa som främst sprids av vinden påverkar våra celler, gener, arbvsmassa.
Det är bevisat att antibiotikaresistensen ökar med spridningen av avloppsslam.
Det är bevisat att läkemedelsrester och andra organisaka föroreningar till största delen finns kvar, ibland i ökad koncentration, i det rötslam som slambönderna sprider.
Det är bevisat att nanopartiklarna som finns i slammet när de frigöra och kommer ut i vattendrag gör att fiskarnas gälar slammar igen.
Dessutom finns det även här misstanke på att vissa nanopartiklar påverkar samtliga djurs och människors avkommor.
Det är näst intill bevisat att de livsmedel som vi köper är kontaminerat från avloppsslam även om de är odlade i Sverige. I flertalet länder är det fortfarande okay att använda avloppsslam på åkrar som odlar gröda som går till vår matförsörjning. I Sverige är det tillåtet att göda bärbuskar, frukträd och liknande men den största exponeringen som vi får från avloppsslammet är luftburet.

Gunnar Lindgren, civilingenjör, debattör och miljöforskare skriver bl a att ”Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat” och fortsätter med ”Miljögifter i slam hotar hälsan hos barn och vuxna”.
Gunnar fortsätter med att världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bl a Bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.
När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel,perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska aromatiska kolväten, dioxin, PCB osv i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.
WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i livmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling. Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de flesta livsmedel - i både mjölkprodukter och barnmat.
Livsmedelsverket säger: ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Alla bidrag av miljögifter till barnens värld skall alltså pressas tillbaka i möjligaste mån, även om de ligger under gränsvärdet som ju egentligen spelat ut sin roll.

Göran Petersson Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, Chalmers konstaterar att Sverige bland de 8 undersökta europeiska länderna är sämst på att ta hand om sitt avloppsslam. Göran kräver ett omedelbart stopp för vår nuvarande hantering.

Vem "skyddar" oss?
Det partsammansatta organet där de medverkande verkar vara för en nästan ohämmad spridning av avloppsslam är Revac.
Revac följer och kontrollerar ett 20-tal av de 300 kända ämnena i avloppsslam som mer eller mindre påverkar naturen. Vissa forskare misstänker att den rätta siffran på antalet hitills okända ämnen i avloppsslam som har en påverkan uppgår till ett tusental.
Visst känns det tryggt att Revac sätter gränsvärden på kanske 1% av de ämnen som avloppsslammet innehåller? Dessutom sätter dom gränsvärden på över noll på ämnen som det räcker med en exponering för attt få cancer, mfl allvarliga sjukdomar.

Är situationen hopplös?
Inte alls! Det finns en metod att elda upp avloppsslammet vilket ger varmvatten och el samtidigt som en återvinning sker på alla nyttigheter som finns i slammet. Ur askan återvinns de gödningsprodukter som ersätter konstgödsel samtidigt som den rena restprodukten används till att tillverka gipsskivor.
Den svenska riksdagen är ointresserad samtidigt som det största verket för slamförbränning ligger utanför Hamburg och huvudägaren är det statligt ägda Vattenfall!?!


Bra att veta
Vi skall veta att frågan om hanteringen av avloppsslam är komplex. Det är inte förrän på 2010-talet som det har gått att få fram otvetydlinga bevis på att det är en koppling mellan avloppsslammet och dess påverkan på allt levande.
Ni vet väl att den blomsterjord som du köper till dina blomkrukor, din balkonglåda och till dina odlingar på tomten oftast innehåller komposterat avloppsslam?