Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten
- Den andra ronden -


Myndigheten Käppalaförbundet respekterar inte folkopinion och kommundemokrati
När vi trodde att allt var frid och fröjd med att Käppala borde ha förstått att en stor majoritet av Håbo-Tibbles innevånare och en stor majoritet av de politiska partierna i fullmäktige inte vill se något slamlager på orten börjar dom om i från början igen.
Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten får återigen mobiliseras för att arbeta på att stoppa även detta angrepp på folkopinion och lokal demokrati!
Följ den här hemsidan för fortlöpande information.


Håtuna-, Håbo-Tibblebo! Sommargäst, Scouter!
Skriv på vår namninsamling under parollen
Stoppa Käppalas förnyade planer på ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsallmän- ning

Namninsamlingen fortsätter för oavsett vilket beslut som fattas i Bygg och Miljönämnden den 2 februari kommer detta troligen att överklagas och vi behöver alla namnunderskrifter som vi kan få för att stärka vår position hos myndigheter och i domstol.

Bakgrund
Käppalaförbundet sökte 2012 om att få anlägga ett mellanlager av rötslam på Håbo Häradsall- männing, Håbo-Tibble men efter det att ortsborna gick med en överklagan till Mark- och Miljödom- stolen beslutade förbundet att avbryta projektet. Ortsborna fick stöd i sitt krav genom ett enhällig beslut i kommunens Bygg och Miljönämnd.
Trots detta kommer Käppalaförbundet i november 2015 med en ny ansökan om att få etablera en liknande anläggning.
Vi måste försvara folkopinion och kommunal demokrati!
Vi måste få myndigheter och företag att respektera folkviljan. Käppalaförbundet skall respektera de farhågor en majoritet av ortsborna uttrycker i att ha ett mellanlager av rötslam på orten genom att omedelbart avsluta sin projektering av detsamma men att lyssna på folkviljan är inte detta kommunförbunds starka sida.
Genom att skriva under på vår namninsamling genom att klicka på länken till höger stödjer du vårt arbete i att ett mellanlager inte skall få anläggas i detta naturfina område på Håbo Härads- allmänning. Du gör inga förpliktelser i övrigt.
Erik Karlsson
Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten
Mer information kan du få genom att ta kontakt med Rolf. Du finner hans e-postadress och telefonnummer i kontaktrutan längst ner till vänster på denna sida.

Käppalas skamliga nya försök

Käppalaförbundet har den 18 november 2015 lämnat in en anmälan till Bygg- och miljönämnden i Upplands-Bro om att få bygga ett mellanlager för slam från Käppalaverket på Håbo Häradsall- männing i Håbo-Tibble.
De kriterier som Käppala anger för att ånyo försöka med att etablera ett mellanlager är att
 • platsen är en annan än tidigare
 • lagret blir på 10 000 ton mot tidigare 25 000 ton
 • lakvattnet förs över till Käppalaverket
  Framför allt lakvattnet ger fler frågor än svar eftersom vi inom kort får räkna med att regnmäng- derna kommer att öka med upp till 30% inom några år och att regnet som faller då och då kommer ner i mycket stora mängder under en kort tidsperiod.
  Läs Käppalas senaste anmälan jämte referens och bilagor här till höger.

  10 000 ton blir 20 000 !
  Med våra kunskaper om matematik är skillnaden från nu och då 5 000 ton?.
  Käppala har varit tvungen att erkänna det mörkande av mängden rötslam som skall lagras samt antalet fordonsrörelser på lv 269. Dock är fordonsrörelserna fortfarande för lågt räknade.
  Käppala biter sig själv i svansen när de som referens för att vi skall känna oss trygga för att vi inte skall känna av någon stank från mellanlagret använder sig av Hovgården i Uppsala. Varför är Uppsala kommun på gång att göra en särskild utredning i frågan om lukt från Hovgården?
  Läs mer om de nu avslöjade lögnerna som Käppala tidigare presenterat och studera den karta som visar var de skall lägga mellanlagret i det pdf-dokument som du finner under länkarna till höger.

  17 november
  Bygg och Miljönämnden tog den 17 november både ett beslut om Käppalaförbundets anmälan om att anlägga mellanlagret och om ett förhandsbesked på ett bygglov som de också har sökt.
  Beslutet fick rivas upp på decembermötet pga jäv.

  Håbo-Tibbleborna kontrar

  Arbetsgruppens yttrande
  Håbo-Tibbles arbetsgrupp för förhindrande av att rötslam lagras på orten har upprättat en tiosidig skrivelse + bilagor som bemöter några av de fel som vi bedömer att det finns i Förbundets anmälan till kommunen. Här presenterar vi också de viktigaste dokumenten som har sänts in till kommunen i ärendet och vår tidigare inlaga till Mark- och Miljödomstolen 2014.
  Arbetsgruppen har också, fram till den 13 juni lyckats med att samla in totalt 761 namnunderskrifter som kräver ett stopp på Käppalaförbundets planer och namninsamlingen fortsätter.
  Vi bedömer att vare sig Bygg och Miljönämnden fattar ett beslut om att godkänna eller att avslå Käppalas anmälan om att få anlägga mellanlagret så kommer detta beslut att överklagas till Länsstyrelsen.
  Läs både vårt yttrande och den mängd med synpunkter som har kommunen har mottagit från övriga Håbo-Tibblebor till höger.

  Arbetsgruppen överklagar
  Håbo-Tibble Arbetsgrupp kommer att överklaga kommunens beslut till att tillåta Käppalas etablering av slamlagret på vår ort.
  Förutom att överklaga anmäler arbetsgruppen också att vice ordförande i Bygg- och Miljönämnden deltog i arbetet inför beslutet och i beslutet trots att hon var jävig genom att hon sammanbor med en delägare i Håbo Häradsallmänning. Läs mer i pdf-dokumentet som du finner under länken till höger eller läs artikel och pressmeddelande i Pressrutan nere till höger på sidan.

  Förhandsbesked om bygglov
  Käppalaförbundet har inkommit med en begäran om ett förhandsbesked för bygglov och detta ärende kommer att beslutas i Bygg och Miljönämnden den 17 november, dvs på samma möte som avloppsreningsver- kets anmälan om etablering av mellanlagret.
  Se ritningarna på de delar av anläggningen som kräver ett bygglov och 5 grannars massiva avståndstagande på länken till höger.

  Beslutsunderlag slamlagret
  Här finns alla dokument som ingår i det beslut om ett anläggande av mellanlagret för rötslam.
  Ärendet är bättre förberett än vad det var förra gången nämnden tog upp det till beslut men har fortfarande en hel del att önska.

  Jäv
  Det visade sig att inte en utan två ledamöter i Bygg- och Miljönämnden anses som jäviga så Besluten som rör Käppala och som togs den 17 november är ogiltiga och dessa revs upp på nämndens möte den 15 december för att tas upp på nytt den 2 februari 2017.
  Arbetsgruppen skickar en skrivelse till kommunen med en begäran om att Bygg och Miljänämnden skall lämna över beslutet i ärendet till kommunfullmäktige.

  Upplands-Bro kommun
  Om det är avren feghet eller om det är en missroktad respekt för en förlegad lagstiftning som gör att en majoritet i Bygg och Miljönämnden i Upplands-Bro kommun den 17 november har fattat sitt beslut om att tillstyrka att ett mellanlager av rötslam skall anläggas i Håbo-Tibble är svårt att säga för oss som inte har rätt att deltaga när nämnden fattar sitt beslut.
  Läs protokollet §§ 91 och 92 från nämndens sammanträde till höger.
  Upplands-Bro kommun har lagt upp en hemsida som förklarar hur turordningen är i detta ärende och du kommer till sidan genom att klicka på länken till höger.

  Information
  Miljöprövning
  I det här fallet är det Miljöprövningsförordningen som reglerar miljöprövningen och du kan läsa mer i förordningen under länken till höger.