Kemikalieinspektionen

Kemikalieinspektionen är en av de få offentliga instanser som har uttalat ett motstånd mot den förgiftning som slamspridningen förorsakar för oss, vår mat, våra djur och för vår miljö.
Regeringen satte i början av 2000-talet upp ett mål för en giftfri miljö senast 2020. De dokument som presenteras på den här sidan tillhör förarbetena till detta målarbete och de är beställda av i första hand av Miljöverket men Kemikalieinspektionen har också en egen vilja så dom ger då och då ut olika pm som oftast är tuffare än den utredning som slutligen presenteras för regeringen.
När ni läser om kadmium i förhållande till den tillförsel som sker från avlopps- och rötslam skall ni ha i påminnelse att en minskning av kadmium i åkermarken ligger på cirka 0,012 procent per år

Inspektionen fick regeringens uppdrag att till januari 2013 upprätta en Handlingsplan för en giftfri vardag. I samband med detta har ett pm, ett förslag till åtgärder upprättats.
Stora delar av dokumentet är av större eller mindre vikt för oss men ordet avloppslam nämns på sidan 14f och på sidan 27.

Antibakteriella ämnen läcker från kläder vid tvätt. Det här dokumentet innehåller en analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före och efter tvätt.
Avloppsslammet behandlas i första hand på sidorna 7ff, 13ff och 21-26
Läs också om flalater som också finns i bl a kläder. klicka här

Giftfri miljö,förslag till preciseringar, uppföljning av miljökvalitetsmålet och slutredovisning av delmålen kom 2011. Avloppsslammet berörs främst på sidorna 25f och 32

I ett upprättat pm 2012 tas en kunskapssammanställning av hormonrelaterade effekter i människa och miljö i Sverige gällande analys av silver, triklosan och triklokarban i textilier före och efter tvätt. Slamrelaterade sidor är 57 och 62

Redan 2003 tog inspektionen fram ett FÖRSLAG TILL INDIKATORER FÖR GIFTFRI MILJÖ .

En storskalig sammanställning av forskning på kadmium har Kemikalieinspektionen gjort i Kemi, rapport 1 2011