Miljöbalkens mål och tillämpningsområde
Bestämmelserna i denna balk syftar till att främja en hållbar utveckling som innebär att nuvarande och kommande generationer tillförsäkras en hälsosam och god miljö. En sådan utveckling bygger på insikten att naturen har ett skyddsvärde och att människans rätt att förändra och bruka naturen är förenad med ett ansvar för att förvalta naturen väl.


Välkommen

Välkommen till den sida som samlar dokument som är användbara i debatten för att få stopp på den miljöförstöring som avloppsslam innebär.
Sidan startades och användes till en början av en arbetsgrupp som fick Håbo-Tibbles invånares uppdrag att stoppa ett mellanlager av rötslam, vilket vi 2014 lyckades med. Ni kan läsa mer om vår kamp under länken Håbo-Tibble till höger.Belackare
Det finns alltid motståndare till en folkopinion. En person som denna gång, medelst lögnen utan att ta reda på fakta har förtalat mig på Facebook-sidan Håbo-Tibble.
Bland alla lögner har han ett rätt. Stavningen på mitt namn.
Jag misstänker att personen är en rättshaverist så jag har i detta läge inte tänkt att polisanmäla honom.
Erik Karlsson

Avloppsslam, rötslam
Några begrepp

Avloppsslam, en giftig restprodukt som består av de fasta produkter som vårt avloppsvattnen innehåller och det avskiljs i våra reningsverk. Avloppsslammet består av vitt skilda fasta partiklar där de mänskliga fekalierna endast uppgår till ca 15%.
Avloppsslammet har tidigare spridits ut i flytande form på våra åkrar men är numer behandlat enligt nedan.
Rötat slam

Rötslam är den produkt från avloppsslammet som finns kvar när gas har utvunnits ur slammet. Förutom avloppsslam innehåller rötslammet oftast restprodukterna från matrester samt ibland slaktrester och djurdynga.
Före det att rötslammet sprids på våra åkrar, busk-, blom-, bär- och fruktodlingar torkas rötslammet genom avdunstning i ett mellanlager i minst 6 månader.
Komposterat rötslam är oftast uppblandat med lera, torv, annan kompost, fekalier, gödsel och/eller barkflis och används främst till jordförbättringsmedel och ingår ofta i anläggningsjord och i plantjord, även i den jord som du köper till din trädgård och till din balkonglåda.
En rötrest innehåller inget avloppsslam utan den kommer från rötning av slakt- och matavfall.

Pastörisering, torkning, pellets

Vid upphettning av slammet försvinner salmonella och ett par andra smittspridare men de flesta komponenter som inte borde ut i naturen är kvar.
Torkning används främst när pellets eller granulat ska tillverkas av slammet men det försigår försök med spridning direkt på odlingar. Pellets och granulaternas användningsområde är oftast som gödningsämne där jorden inte kultiveras såsom skogsbruk och parker.

Bränn avloppsslammet!

Vid förbränning av avloppsslam tas läkemedelsrester, smitta och en del gifter bort. De gifter och tungmetaller som frigörs av värmen tas omhand av rökrenarna.
Askan från förbränt avloppsslam går i första hand genom en reningsprocess där kvarvarande gifter, tungmetaller, metaller och fullvärdig fosfor (gödningsämne) avskiljs. Det som blir kvar av den renade askan kan med fördel användas i gipsskivor, blandningar i byggelement, mm. I Sverige förekommer ingen kommersiell förbränning av avloppsslam.

Bevis, fakta om avloppsslam

Det är bevisat att avloppsslam förorsakar fosterskador på får där över 40% av tackornas avkomma hade genetiska fel, främst i genitalier, i benstomme, dna och i hjärna. Forskningsresultat från svenska universitet styrker Skottarnas forskningsresultat.
Det är bevisat att avloppsslam sprider den, främst för små barn dödliga smittan EHEC/VTEC. Kroppen förblöder genom de inre organen.
Det är bevisat att avloppsslam sprider Salmonella.
Det är bevisat att avloppsslam sprider Campylobacter.
Det är bevisat att Ebola sprids via vatten och fina vattendroppar.
Det är bevisat att navelsträngsblod innehåller samma ämnen som drabbade de tackor som ingick i forskningsresultatet ovan.
Det är bevisat att barnmat, barnvälling mm innehåller ämnen som bara kan komma från avloppsslam.
Det är bevisat att bl a ftalater i avloppsslammet påverkar våra genitalier, vår avkommas arvsmassa, dna. osv.
Det är bevisat att medicinrester m fl ämnen i avloppsslam påverkar fiskaroch groddjurs avkomma genetiskt. P-piller t medför att fiskar får i sig för mycket östrogen vilket hämmar reproduktionen.
Det är bevisat att medicinrester lagtas i och sprids från rötslam.
Det är bevisat att läkemedelsrester påverkar växter.
Det är bevisat att avloppsslam på sikt förorsakar förorenat grundvatten.
Det är bevisat att avloppsslammet innehåller ett flertal ämnen som sprids i luften och smittar ner de odlingar som finns i närområdet. Här är ftalaterna, mjukgörarna i plast en stor bov.
Det är bevisat att antibiotikaresistensen ökar med spridningen av avloppsslam.
Det är bevisat att läkemedelsrester och andra organisaka föroreningar till största delen finns kvar, ibland i ökad koncentration, i det rötslam som slambönderna sprider.
Det är bevisat i ett examensarbete att Ekotoxicitetstester på rötat avloppsslam finns i större utsträckning i REVAC-dertifierat slam än i ocertifierat!
Det är bevisat att nanopartiklarna som finns i slammet när de frigöra och kommer ut i vattendrag gör att fiskarnas gälar slammar igen.
Det är bevisat att luftburna giftiga ämnen sprids upp till 10 kilometer! Dvs vi kan inte lita på att Krav-märkta produkter odlade inom den radien inte har exponerats. Det är bevisat att daggmask och ringmask dör av mikroplaster i rötslammet.
Dessutom finns det även här misstanke på att vissa nanopartiklar påverkar samtliga djurs och människors arvsmassa och därmed dess avkommor.
Det är näst intill bevisat att de livsmedel som vi köper är kontaminerat från avloppsslam även om de är odlade i Sverige. I flertalet länder är det fortfarande okay att använda avloppsslam på åkrar som odlar gröda som går till vår matförsörjning. I Sverige är det tillåtet att göda bärbuskar, frukträd och liknande men den största exponeringen som vi får från avloppsslammet är främst luftburet men det vattenlösliga kommer så småningom in i vårt färskvatten vilket redan har visat sig i vissa kranvatten.

Göran Petersson Senior Professor i Kemisk Miljövetenskap, Kemi- och Bioteknik, Chalmers konstaterar att Sverige bland de 9 undersökta europeiska länderna är sämst på att ta hand om sitt avloppsslam. Göran kräver ett omedelbart stopp för vår nuvarande hantering.

Slambönder mildrar sitt samvete

Vissa bönder som sprider det giftiga rötslammet på sina åkrar brukar mildra sitt samvete med att trösta sig med det är befolkningens fekalier som producerar slammet och någon måste ta tillvara på det. Vissa slambönder sprider denna osanning som en förklaring till att de förgiftar vår natur.
Rötslammet innehåll består endast till 15% av mänsklig fekalier, dvs avföring och urin.

Vem "skyddar" oss?

Det partsammansatta organet där de medverkande parterna samtliga är för en nästan ohämmad spridning av avloppsslam är Revac.
Revac följer och kontrollerar ett 20-tal av de drygt 400 ämnen som är identifierade i avloppsslam som mer eller mindre påverkar naturen. Vissa forskare misstänker att den rätta siffran på antalet hitills okända ämnen i avloppsslam som har en påverkan uppgår till flera tusental.
Visst känns det tryggt att Revac sätter gränsvärden på under 1% av de ämnen som avloppsslammet innehåller? Dessutom sätter de gränsvärden på över noll på de ämnen som det räcker med en exponering för att få cancer, mfl andra allvarliga sjukdomar.

Är situationen hopplös?

Inte alls! Det finns en metod att elda upp rötslammet vilket ger varmvatten och el samtidigt som en återvinning sker av de flesta nyttigheter som finns i slammet. Ur askan återvinns de gödnings- produkter som ersätter konstgödsel samtidigt som den renade restprodukten används till att till- verka gipsskivor, mm.
Den svenska riksdagen är ointresserad samtidigt som det största verket för slamförbränning ligger utanför Hamburg och den som byggde anläggningen var statliga Vattenfall!?!
Läs mer, klicka på länkarna uppe till höger.

Kom med i arbetet

Vi blir fler och fler, både enskilda, grupper och organisationer i Sverige som försöker att få både våra politiker i riksdagen och lantbrukare som sprider avloppsslam på sina åkrar att ta ansvar för vår natur och för kommande släkten. Du finner kontaktinformation till några organisationer och enskilda under länken "Användbara länkar" till höger.
Sidan är inte ämnad att arbeta mot avloppsslam utan för att Miljöbalkens mål ska infrias även på detta område.
Erik Karlsson  


    Upprop

    Inga slamgifter i vår mat!

    Gå till Upprop, namninsamling Ren Åker - Ren Mat här
    eller läs mer om kampanjen här.