Upprop


Nu är det dags för oss att ingripa.

All slamspridning måste upphöra!
Jag har i en lång rad brev berättat hur avloppsslammet är fyllt av kanske 100 000-tals miljögifter, kemikalier, tungmetaller, läkemedelsrester osv samt deras nedbrytningsprodukter.
I mitt senaste nyhetsbrev redovisade jag en artikel i Dagens Medicin där tre läkare slår fast att ”Avloppsslam kan skada hälsan”. Detta negligeras av en slamföreträdare som i Dagens Medicin utan betänkligheter säger att ”mer slam” skall spridas. Läs dessa artiklar här och här.
Tidigare har världshälsoorganisationen WHO varnat för att hormonstörande miljögifter avdunstar från slam och därmed sprids till alla odlingar – både till betesmark för mjölkkor, spannmål för barnvälling och ekologiska odlingar. Därmed finns de högst sannolikt också i mjölk, kött, ägg och mjöl.
Andra som varnar för slamspridningen är Läkare för Miljön, Naturskyddsföreningen, Kungliga Skogs- och Lantbruksakademin, Skogsstyrelsen, Uppsala Universitet, Tandvårdsskadeförbundet, Ren Åker Ren Mat m fl.
Nu måste vi alla hjälpa till. För några år sedan ställde jag i ett nyhetsbrev en fråga om slammet. De allra flesta läsare utom ett fåtal ansåg då att slamspridningen måste upphöra.
Nu är det dags igen!

1. Nedan finns en röd ruta där du skall klicka på en länk. Den går till Ren Åker Ren Mats hemsida. Där klickar man högst upp till vänster och kommer vidare. Där finns instruktionen hur man kan föra fram sin önskan till Arla och Lantmännen att ALL slamspridning skall upphöra. Vi utgår från att varumärkena hos Arla och Lantmännen lyssnar på sina konsumenter i denna fredliga men mycket viktiga aktion.

Inga slamgifter i vår mat – gör så här!

Vi får i oss slamgifter genom mjölk, ägg, kött och mjöl!!!
Ska vi acceptera det? Nej!!!
Låt oss tillsammans få stopp för slamspridningen!

Gå till www.renakerrenmat.se/ Klicka högst upp till vänster och följ
instruktionerna!


2. Be era vänner, andra intresserade och föreningar, där ni är medlemmar, att besöka denna hemsida hos ”Ren Åker Ren Mat” www.renakerrenmat.se samt att också skicka mail till varumärken!
Hjälp till att föra vidare detta budskap genom insändare i tidningar, sociala medier och debattinlägg i radio!
Du kan sprida detta nyhetsbrev eller bara den röda rutan.

3. Både ert mail till varumärkena eller koncernerna samt deras svar är välkomna till info@renakerrenmat.se
Ert namn behandlas konfidentiellt.

4. Det är bäst att vända sig till varumärkena enligt ovan eftersom de lyssnar på sina konsumenter. Den som har dåligt med tid för detta kan dock nöja sig med att skicka ett enkelt mail till koncernen: ARLA: konsumentkontakt@arlafoods.com
Lantmännen: konsumentkontakt@lantmannen.com
Eftersom Kungsörnens produkter ofta används på daghem och skolor bör också de få ett brev.
Kungsörnen: konsumentkontakt.kungsornen@lantmannen.com

5. Jag har skrivit en artikel om slam, miljögifter och hälsorisker i tidningen Medicinsk Access. Läs artikeln genom att klicka här

6. Kort sammanfattning av ”Slamspridningen gör att miljögifter finns i vår mat”
Miljögifter i slam hotar hälsan hos barn och vuxna.
Världshälsoorganisationen WHO har i en uppmärksammad rapport visat att hormonstörande miljögifter är en trolig orsak till en rad sjukdomstillstånd hos barn, ungdomar och vuxna. Man nämner bl a Bröstcancer, låg spermiekvalitet, missbildade könsorgan, för tidiga födslar, låga födelsevikter, prostatacancer, testikelcancer, fetma, diabetes och tidigarelagd pubertet, beteendestörningar, astma, ökad infektionskänslighet, hjärtsjukdom, Alzheimer, Parkinson, tidig menopaus och åderförkalkning.
När det gäller exponeringen för dessa miljögifter, kommer de mest kraftfulla ämnena i form av föroreningar i vår mat. Där hittar man idag bromerade flamskyddsmedel,perfluorerade ämnen, klorerade bekämpningsmedel, policykliska aromatiska kolväten, dioxin, PCB osv i en icke överblickbar ”cocktail”. De flesta av dessa är fettlösliga och svårnedbrytbara. De hamnar i navelsträngsblod och bröstmjölk.
WHO framhåller att dessa miljögifter samlas in från hela samhället, från biltvättar, industrier, avfallsupplag osv och hamnar i avloppsvattnet och koncentreras i avloppsslammet. WHO anger vidare att de efter slamspridning i livmedelsproduktionen avdunstar från åkrarna till atmosfären. Sedan faller de ned på alla odlingar, på exempelvis betesmark för kor och spannmål för barnvälling.
Även ekologiska odlingar drabbas. Miljögifter kan idag påvisas i de flesta livsmedel - i både mjölkprodukter och barnmat.
Livsmedelsverket säger: ”Dioxin och PCB lagras i fettväven under flera år. Därför är det bra att utsättas för så lite dioxin och PCB som möjligt under uppväxten”. Alla bidrag av miljögifter till barnens värld skall alltså pressas tillbaka i möjligaste mån, även om de ligger under gränsvärdet som ju egentligen spelat ut sin roll.

7. Barns intag av Perfluorerade miljögifter
Nyligen fick förekomsten av perfluorerade miljögifter (kallas gemensamt för PFAA) i dricksvatten i bl a Ronneby stor uppmärksamhet.
I slammet finns ett stort antal av perfluorerade miljögifter. (Se bilaga, klicka på Miljögifter i slam, näst sista tabellen). Miljögifter i slammet avdunstar till lufthavet.
Perfluorerade ämnen faller ned från luften på alla odlingar.
Livsmedelsverket har visat att de perfluorerade miljögifterna finns i spannmålsprodukter och andra livsmedel som barn äter.
Barnens intag av exempelvis PFOA kommer till 74 % från spannmålsprodukter, potatis och mjölkprodukter. (”Riskvärdering av perfluorerade alkylsyror i livsmedel och dricksvatten”. Livsmedelsverket, Rapport 11-2013).
Kemikalieinspektionen säger: ”PFOA (perfluoroktansyra) bryts inte heller ned i naturen, det är reproduktionsstörande och misstänks vara cancerframkallande för människa. PFOA och fyra PFOA-liknande ämnen med lägre kolkedja (C10-C13) har satts upp på EU:s kandidatlista över ämnen som inger mycket stora betänkligheter (substances of very high concern). Orsaken är att de är mycket persistenta och mycket bioackumulerande.”
De olika PFAA finns i alla livsmedelsgrupper, fast mer eller mindre beroende på vilken PFAA det är och vilken grupp det är:
Observera hur barn får i sig dessa perfluorerade miljögifter från ett stort antal livsmedel.
Cerealier (frukostflingor o dy webbreds anm)
Mejeri
Frukt
Potatis
Grönsaker
Kött
Fisk
Matfett
Bakverk
Övrigt
Anm: I övrigt ingår ägg, socker och sötsaker, samt drycker
Källa: Tabell från ”Livsmedelsverkets rapportserie nr 11/2013”, Sid 33 och 34, se bilaga ovan!
Alla dessa perfluorerade ämnen bildar en ”cocktail” av miljögifter. Är denna hälsofarlig för barn på samma sätt som PFOS från brandskum i dricksvatten?
Ytterligare några upplysningar om perfluorerade miljögifter
Källa Livsmedelsverket m fl
I en undersökning av PFAA i blod hos unga kvinnor från Uppsala mellan 1996 och 2010 fann Livsmedelsverket att halten perfluorbutansulfonat (PFBS) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) har ökat kraftigt.
Orsakerna till de snabbt stigande halterna av PFBS och PFHxS är okända. Möjligen dricksvattnet? Kvinnor som har angett att de ammat sitt barn minst 12 månader hade 32–44 procent lägre nivåer av perfluoroktansulfonat (PFOS), perfluoroktansyra (PFOA) och perfluorhexansulfonat (PFHxS) i blodet jämfört med kvinnor som angett att de ammat kortare tid. (Se anm nedan!)
Högre serumhalter av PFOS samt flera andra PFAA hittades även här hos de som åt mycket fisk. Studien antyder att även PFAA bör tas med vid framtida risk-nyttovärderingar av fisk som livsmedel.
Vidare visar studien att PFAA förs över till spädbarn via bröstmjölk, något som kan innebära en betydande PFAA-exponering.
Det syntes en ökning av PFNA och perfluordekansyra, PFDA, med 4–5 procent per år.
Dessa ökningar kan tyda på att det skett en förskjutning i användningen av PFOA till PFNA och PFDA. Därutöver syntes relativt snabba ökningar av perfluorbutansulfonat, PFBS, med 14 procent per år från låga halter, samt av PFHxS med 8 procent per år.
PFBS har av industrin lanserats som ersättare för PFOS och det spekulerades att detta var orsaken till de ökande exponeringarna.
Någon förklaring till ökningen av PFHxS kunde inte ges.
Anm: Mamman för över miljögifterna till sitt spädbarn. GL

Slutsats: Perfluorerade miljögifter sprids med avloppsslam. Detta måste upphöra!

Gunnar Lindgren
Starrkärr 210, 446 95 Älvängen
Tfn 0303-745073, 070-5679054
gunnar.lindgren@ale.mail.telia.com
www.gunnarlindgren.com