SLU - Sveriges Lantbruksuniversitet

SLU har en diger lista med dokumentation om avlopps- och rötslam. Nedan har jag valt ut de som har kommit på 2000-talet och som kan ge information för att få bort giftigt slam från vår natur.

Landskapsplanering genom jordbrukspolitik
I doktprsavhandlingen Landskapsplanering genom jordbrukspolitik, En kritisk granskning av EU:s agrara miljöstödspolitik ur ett planeringsperspektiv för vi en dos av de problem som EG:s generösa gränsregler för främmande innehåll i jordbruket och dess produkter.
Granskningen tar specifikt upp slam på sidan 90f. På sidan 134 förespråkas avloppsslam som gödsel är användbart att odla Salix på.
Fler förgiftade marker i stället för färre? Hur rimmar det med målet för en giftfri miljö senast 2020?

Urinseparering
Urinseparerade toaletter med vad där tillhör. Denna separering kan vara vad lantbruket behöver för att sluta med konstgödning och avloppsslam. Texten är på Engelska men det finns en svensk sammanfattning på sidan 5.

Avloppsslammet i jordbruket
Integrating Farming and Wastewater Management, A System Perspective. Avhandlingen är på Engelska och den innehåller mycket information om sewage sludge, dvs avloppsslam på svenska. Det krånglar till sig ibland så man måste läsa den engelska texten noggrant. Engelskan sludge kan betyda både rötslam och slam. Den mesta information som vi kan läsa ut i denna avhandling finns på annat håll på hemsidan och på svenska.

Mikrobiologisk indikator?
Markbiologisk uppföljning i åkermark. En undersökning av fosfolipidfettsyror (PLFA) som möjlig mikrobiologisk indikator.
Vid en försöksodling med olika blandningar i växtjorden gjordes en undersökning av fosfolipidfettsyror (PLFA) som möjlig mikrobiologisk indikator.
Vad är PLFA? Länk till Wikipedia PLFA används som markör för att mäta halter på det innehåll som ex avloppsslam innehåller. Ingen är väl förvånad över att av allt det som ingick i undersökningen så var det avloppsslam i myllan som visade det högsta värdet. Se sidan 5.

Vattentoalett
En artikel om analysmetoder för fastställande av 60 spårelement i klosettvatten. 58 av dem går att använda för att undersöka avloppsslam.

Analys av fosforflöden
Analys av fosforflöden i Sverige innehållande fosfordelflödenas storlek mellan jordbruket och livsmedelskedjan och där tillhörande.

Upphettat avloppsslam
Thermal Treatment of Organic Waste and its Function as a Controlled Risk Mitigation Strategy. Dokumentet är på engelska. Intressant del är att det tar upp upphettningen av slammet för att få ner antalet smittsamma komponenter.

Minsla kadmiumbelastningen
I dokumentet från 1999 "Strategi för att minska kadmium-belastningen i kedjan mark-livsmedel-människa" listar Jan Eriksson upp en mängd fakta över den anrikning som sker av kadmium i våra åkrar och därmed också i våra livsmedel. Eftersom anrikningen fortsätter så ser nog situationen i dag liknande ut eftersom benskörhet men även andra följdsjukdomar av ett ökat kadmiumintag och avloppsslammet är en stor bov här.
I de balansberäkningar som gjordes ger för detta Uppsalascenario en minskning av kadmium i åkermarken på cirka 0,012 procent per år.