Naturvårdsverket

Ett axblock av handlingar som har tillkommit främst från beställningar av regering och dess departiment.

Miljöskydd, föreskrifter om skydd för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket. Senast har det tillkommit rapporten "Hållbar återföring av fosfor" som lovsjunger avloppsslammet. Se detta dokument samt yttranden från ett par aktörer som har genomskådat denna bluff i dokumenten 13 - 16 nedan.

Dokument 1
Utredningen hållbar återföring av fosfor från bl a avloppsslam presenterades för regeringen 2013. Om hållbarheten är hållbar eller inte hållbar får du själv avgöra när du läser dokument 2.
Avloppsreningsverkens förmåga att ta hand om läkemedelsrester och andra farliga ämnen finns att ta del av i dokument 3.
Bromerade flamskyddsmedel finns även i i avloppsslam. Dessa flamskyddsmedel är starkt cancerframkallande. Läs mer i dokument 4.
Den här broschyren presenterar 61 olika spårämnen i slammet. Det är bara en bråkdel av allt slammet innehåller men läs gärna mer om halter av 61 spårelement i avloppsslam, stallgödsel, handelsgödsel, nederbörd samt i jord och gröda dokument 5.
Sammhällsekonomisk analys läser vi om i dokument 6. Analysen består av system för återanvändning av fosfor ur avlopp.
I dokument 7 läser vi om Växtnäring från avlopp, historik, kavalitetssäkring och lagar
Återanvändning av växtnäring från avlopp, aktörernas värderingar, ställningstaganden och agerande finner vi i dokument 8.
Innerstaden får renare luft, vi får ta emot skiten! Läs och begrunda Bättre luft i Stockholm med avloppsslam i dokument 9.
Hjälp till kommunerna när de skall planera VA-system hittar vi i Vägledning för kommunal VA-planering Dokument 11. Dokument 12 Statens naturvårdsverks författningssamling Miljöskydd SNFS1994_07k.pdf
Naturvårdsverket visar felaktiga siffror till regeringeni sin utredning om fosfor. Webbansvarig inväntar de riktiga siffrorna före dess publicering.
Fram till dess kan ni läsa naturvårdsverkets rapport till regeringen i Dokument 13, SAKABs pressmeddelande i dokument j Dokument 14, dess yttrande i Dokument 15 och Läkare för miljöns yttrande i Dokument 16.

Regler för avloppsslam
Slamhantering, liksom all miljöfarlig verksamhet, regleras av miljöbalken eller av förordningar och myndighetsföreskrifter och andra beslut som meddelats med stöd av balken.
I dokument Dokument 17 hittar vi de EG-direktiv. lagar, förordningar och direntiv som reglerar slamhanteringen.
Vem gör vad? Det kan vara svårt att hålla reda på alla de myndigheter, intresseföreningar, osv som ansvarar för och forskar i giftspridningen men i dokument Dokument 18 finner du dessa samlade.
Perfluorerade och Polyfluorerade ämnen i miljön. Samlingsnamnet Högfluorerade ämnen läser du om i dokument 19.