Eg, riksdag och regering

De flesta rapporter och beslut från regeringen är presenterade under respektive myndighet. Nedan presenteras bara de viktigaste styrdokumenten.
Eg-direktiv är att ses som en minimilagstiftning. Respektive medlemsländer har rätt att ha en striktare lag, dvs om denna lag inte förorsakar konkurrensbegränsning mellan länder gällande tjänster och varor. Ofta står det i ett eg-direktiv vilka delar som inte får ändras av medlemsländerna.
Rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse.
Rådets direktiv 86/278/EEG av den 12 juni 1986 om skyddet för miljön, särskilt marken, när avloppsslam används i jordbruket.
Vattendirektivet_EG_kom_2012__670.pdf

Nedan finns några av de dokument som regeringen tar beslut om. De flesta dokumenten presenteras på annat håll under respektive myndighetsorganisation.
Miljöbalk (1998:808)
Förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Miljöprövningsförordning
Regeringens strävan i broschyren "Ett samhälle med giftfria och resurssnåla kretslopp" är långt ifrån fria från hälsovådliga gifter. De gifter som finns i avloppsslam är ointressanta! Läs dokumentet någon gång när din dag redan är förstörd.

Skrämmande
Regeringen beslutar 2013 att hanteringen av avfall ska ske i enlighet med avfallshierarkin samt att återföring av näringsämnen från avloppsslam inte ingår i etappmålet 2016. Läs mer på sidan 20f i dokumentet.
Avloppsslammet är alltså så pass giftfritt att regeringen inte tar med dess förgiftning av vår natur i miljömålet.
Fy f-n!

Avloppsslam blir allt renare – och används inom allt fler områden
Det skriver Länsstyrelsen i Stockholms län i denna rapport om avloppsslam 1981-2003. Jo, bland de fåtal ämnen som ingår i denna rapport stämmer detta påstående. Dock finns det minst 1 000 ämnen i slammet och här kan vi läsa om ett drygt tiotal.
Den mest intressanta läsningen, det är att de reningsverk som inte är REVAC-certifierade över lag har lägre mätt gift i sitt slam än de certifierade.
REVAC-certifiering minskar inte giftinnehållet i slam, det håller giftnivån hög.

New life for sewage sludge
Avloppsvatten kanske inte ser ut som en särskilt värdefull resurs, men det är hem för fosfor och andra produkter, såsom metaller och biogas. EU finansierar forskare för att utveckla och ta fram mer effektiva sätt att extrahera dessa, att vända avfall till en värdefull och förnybar resurs, skapa nya möjligheter för avloppssreningsverken och minska dess inverkan på miljön.
Det av privata företag sammansatta forskningsinstitutet P-rex för denna forskning inom fyra områden där bl a förbränning av avloppsslammet ingår. Läs mer på dess hemsida genom att klicka på länken till höger.
På nästa länk presenteras hur EU beskriver denna forskning på dess egen hemsida i forskningsprojektet Horizon 2020.